Παροράματα

Σελίδα 21 - 2η γραμμή από το τέλος - αντί { CLK0 μέχρι CLK3 } να γραφεί { Ck0 μέχρι Ck3 }

Σελίδα 24 - 2η γραμμή - αντί { (το low nibble) } να γραφεί { (το high nibble) }

Σελίδα 34 - Σχήμα 2.22 - Τα ονόματα των σημάτων να παρθούν από το σχήμα 2.21

Σελίδα 34 - 4η γραμμή - αντί για { 2.12.1 Διασύνδεση ... των bits ανά byte } να γραφεί { 2.12.1 Διασύνδεση ... των bits ανά θέση }

Σελίδα 34 - 3η γραμμή από το τέλος - αντί για { bytes } να γραφεί { θέσεων }

Σελίδα 35 - Λεζάντα σχήματος 2.23 - Αντί για { byte } να γραφεί { θέση }

Σελίδα 35 - 5η γραμμή - Αντί για { byte } να γραφεί { θέση }

Σελίδα 36 - Λεζάντα σχήματος 2.24 - Αντί για { bytes } να γραφεί { θέσεων }

Σελίδα 37 - Λεζάντα σχήματος 2.25 - Αντί για { bytes } να γραφεί { θέσεων }

Σελίδα 37 - Κύκλωμα του σχήματος 2.25 - 1) στο ολοκληρωμένο U1: η έξοδος της ΝΟΤ πρέπει να οδηγήσει τον ακροδέκτη !CS και όχι τον !ΟΕ και η γραμμή !CS πρέπει να οδηγήσει τον ακροδέκτη !ΟΕ και όχι τον !CS 2) στο ολοκληρωμένο U2: η γραμμή Α11 πρέπει να οδηγήσει τον ακροδέκτη !CS και όχι τον !ΟΕ και η γραμμή !CS πρέπει να οδηγήσει τον ακροδέκτη !ΟΕ και όχι τον !CS.

Σελίδα 62 - 7η γραμμή - Αντί για { από -49 μέχρι +50 } να γραφεί { από -50 μέχρι +49 }

Σελίδα 89 - 11η γραμμή - Αντί για { να γράψουμε απευθείας τη σταθερά } να γραφεί { να γράψουμε άμεσα τη σταθερά }

Σελίδα 114 - Παράδειγμα 8.4 - Στη θέση των R12 και R15, να χρησιμοποιηθούν οι R19 και R20.

Σελίδα 160 - Η άσκηση 13.3 αλλάζει ως εξής:
"Γράψτε μια μακροεντολή η οποία να αυξάνει το περιεχόμενο της μνήμης δεδομένων της θέσης που δείχνει ένας αριθμός π.χ. της θέσης 0x100. Αν αυτή η θέση βρίσκεται εκτός της εγκατεστημένης SRAM ενός τυχαίου μικροελεγκτή της σειράς AVR τότε η μετάφραση να σταματάει με μήνυμα λάθους. Η κλήση να γίνεται προσδιορίζοντας και τον καταχωρητή εργασίας π.χ. inc1data R16,0x100."

Σελίδα 196 - Η άσκηση 16.2.β λύνεται στον προσομοιωτή.

Σελίδα 210 - Παράδειγμα 17.2 - Στο πρόγραμμα του παραδείγματος προστίθενται οι αρχικοί ορισμοί των καταχωρητών και αλλάζει η μεταβλητή st η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε stimer. Το πρόγραμμα γίνεται ως εξής.

.include "m32def.inc"
.def stimer=R16
.def work=R17
.def T0value=R18
LDI stimer,21
LDI T0value,-188+5 ;Επιθυμητή καθυστέρηση 21Χ188 κύκλοι
OUT TCNT0,T0value ;Αρχική τιμή του T0
LDI work,(1 << TOV0) ;Μηδενισμός της σημαίας υπερχείλισης
OUT TIFR,work
LDI work,(1 << CS00) ;P=1, ξεκίνα τον χρονιστή
OUT TCCR0,work

loop:
IN work,TIFR
SBRS work,TOV0
RJMP loop
OUT TCNT0,T0value ;Αρχική τιμή του T0
LDI work,(1 << TOV0) ;Μηδενισμός της σημαίας υπερχείλισης
OUT TIFR,work
DEC stimer ;Μέτρα 21 υπερχειλίσεις
BRNE loop
LDI stimer,21
NOP ;------------------------------
NOP ;Εκτέλεσε την περιοδική εργασία
NOP ;------------------------------
RJMP loop

Σελίδα 327 - Σχήμα 23.9 - Το {ICR1} πρέπει να αντικατασταθεί με {OCR1A}.

Μπορείτε να υποδείξετε παροράματα που έχετε εντοπίσει στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα η οποία αναγράφεται στο τέλος της εισαγωγής του βιβλίου.